vem är vem?  och vem gör vad? och var ska jag?

Ibland kan det vara svårt att ha koll på vem som gör vad. och till vem man ska vända sig, här kommer lite kort information om vilka som gör vad och vart man kan  gå in på för sida på internet och titta eller vilken/vilka mottagningar man kan kontakta.

Vad jobbar man med om man är ?

Logoped

Logoped är en skyddad yrkesbeteckning för en universitetsutbildad person som utreder och behandlar olika kommunikationsbekymmer. Exempel är tal- och språkproblem (t.ex. språkstörningardyspraxiselektiv mutismafasi), läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och stamning. Logopeder bedömer och behandlar även sväljningssvårigheter (dysfagi) och röststörningar.

Socialstyrelsen utfärdar logopeders yrkeslegitimation. Logopeden är utbildad i lingvistik, logopedi, psykologi och medicin. När en legitimerad logoped gör en utredning eller olika insatser är logopeden medicinskt ansvarig inför Socialstyrelsen. Logopeden har tystnadsplikt och omfattas av journallagen. Detta ger en trygghet och garanti för den som träffar logopeden.

Texten lånad från: roestkonsulten.com/vad-aer-en-logoped.html

För att få mer information om västerås  titta hit :

https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Logopedmottagningen-Vasteras/

Arbetsterapeut

En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. En arbetsterapeut arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker uppdraget i team med andra yrkesgrupper som till exempel dietister, fysioterapeuter, logopeder, läkare, lärare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Allt för att personen ska få de absolut bästa möjlig­heterna att utvecklas.

Texten är lånad från : arbetsterapeuterna.se

https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Primarvardens-arbetsterapeuter/

Psykolog

psykologer arbetar med att utveckla och stödja människor inom samhällets alla sektorer.   En psykolog arbetar med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden. Det kan handla om samtal kring våra barns utveckling, vårt äktenskap eller att vi vill utveckla oss själva eller relationerna till våra närmaste. Många hamnar också i olika typer av krissituationer då stöd av en psykolog kan hjälpa den krisdrabbade tillbaka till ett fungerande liv.Psykologer fungerar som bollplank, handleder arbetslag, arbetar med mental träning, coaching, stresshantering och konflikthantering.

Psykologer är specialister i psykologi, med fem års högskoleutbildning och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) som leder fram till den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar. Psykologer kan specialisera sig ytterligare inom Arbetslivets psykologi, Pedagogisk psykologi eller Klinisk psykologi.

Text lånad av:

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/vad-gor-en-psykolog

psykiatriker

Psykiatriker är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. Psykiatriker kan också kallas för psykiater.

Psykiatrin kan delas upp i tre huvudområden, men helhetsförståelse av patienten berör alla dessa områden:

  • biologisk psykiatri – där läkaren lägger vikten vid ärftliga, biokemiska, neurofysiologiska och invärtes faktorer;
  • psykologisk psykiatri – där läkaren sätter känslomässiga och medmänskliga faktorer i centrum (läkare som är verksamma inom detta kunskapsområde har ofta vidareutbildning som psykoterapeuter);
  • socialpsykiatri – där läkaren arbetar med individens samverkan med omgivningen (familj, arbetssituation, samhälle).

Då psykiatrifältet är stort, har flera underdiscipliner utvecklats, såsom barn- och utvecklingspsykiatri, geriatrisk psykiatri, missbrukspsykiatri, och rättspsykiatri (forensisk psykiatri).

Psykiatriker diagnostiserar psykiatriska tillstånd med hjälp av i första hand samtal med patienten och med personer i pacienternas omgivning, och med hjälp av observation samt strukturerade diagnostiska instrument.

Psykiska störningar kan ibland orsakas på underliggande kroppsliga sjukdomar, vilket ofta gör det motiverat med en utredning för att utesluta eller bekräfta sådana sjukdomar. Därför behöver psykiatriker ibland även att genomföra fysiska undersökningar, beställa laboratorieprov och/eller använda elektroniska mätinstrument som elektroencefalografi (EEG) och datortomografi av hjärnan.

texten är lånad från: https://www.framtid.se/yrke/psykiatriker

Familjebehandlare

Familjebehandlare samtalar med ungdomar och deras föräldrar och även med andra familjemedlemmar som syskon, mor- och farföräldrar och med övriga personer som är viktiga för de berörda ungdomar, både i enskilda samtal och med hela familjer.

Ibland deltar familjebehandlare i aktiviteter som utflykter, studiebesök mm. tillsammans med de berörda familjer. Mål med samtal och aktiviteter är att ungdomar och föräldrar samt övriga familjemedlemmar kommer närmare varandra och relationer inom familjen förbättras. Allt som oftast handlar det om att ”ta hand” om familjer i kris efter tragiska händelser eller familjer med socialproblematik, t.ex missbruk och/eller familjer med tonåringar som uppvisar antisocialt beteende (t.ex är kraftigt utåtagerande eller tvärtom: vägrar gå i skola eller söka jobb dvs är ”hemmasittare”).

texten lånad av: https://www.framtid.se/yrke/familjebehandlare

 

Och var kan man vända sig med olika frågor?

BUP

BUP Västmanland erbjuder nyanmälda barn och ungdomar ett första bedömningssamtal inom 30 dagar och ett andra besök inom ytterligare 30 dagar, enligt den förstärkta vårdgarantin. Vi rapporterar till SKL:s väntetidsdatabas, vantetider.se.

Samverkan  med barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomshabiliteringen i landstinget samt skola, förskola och socialtjänstens familjeenheter i kommunerna är en viktig del av BUPs arbete.

All personal arbetar under sekretess och har därmed tystnadsplikt.

Besök hos Barn- och ungdomspsykiatrin är kostnadsfria, men uteblir man från ett bokat besök utan att höra av sig debiteras det.

Till Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård kommer barn och ungdomar upp till 18 års ålder med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa. Vanliga sökorsaker är nedstämdhet/depression, oro/ångest och allvarliga beteendeproblem. Det är vanligt att de som söker till BUP misstänker att barnet/ ungdomen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD och autism. Det förekommer ofta att barn och ungdomar som kommer till BUP har varit med om svåra livshändelser som allvarligt försvårar deras vardag.

Vid en bedömning på BUP ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för olika tillstånd.

I BUPs öppenvård arbetar man med bedömning och behandling för barn och ungdomar och deras familjer. Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättning[KH1] . I BUPs öppenvård arbetar man både individuellt tillsammans med barnet/ ungdomen och med familjearbete där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

I BUPs öppenvård arbetar socionomer/kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, familjebehandlare, beteendevetare och medicinska sekreterare.

Så här kommer du i kontakt med BUPs öppenvård

Till öppenvården kan du komma genom att själv söka eller genom en remiss från någon annan vårdgivare, till exempel skolhälsovård eller familjeläkare.

Text lånad av: https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Barn-och-ungdomspsykiatrin-Vastmanland/

 

FamiljeCentrum

familjecentrum finns i sju olika stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla barn, ungdomar och föräldrar. Med öppna förskolan, föräldrautbildningar, föräldravägledning och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa en mötesplats för familjer. Du kan kolla var ditt närmaste familjecentrum finns i vår lista över familjecentrum i Västerås.

https://youtu.be/H8TpACi5kfA

text på arabiska: https://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414bc5e5cb716848/1425648953751/Familjecentrum%20arabiska%20information.pdf

texten lånad från och gå in och läs mer :

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.html

 

HabiliteringsCentrum

Habiliteringscentrum ger livslång habilitering och rehabilitering till personer med:

  • utvecklingsstörning
  • autism
  • medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder
  • förvärvad hjärnskada i barndomen
  • omfattande och bestående synnedsättning

Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition samt samordning och lotsning till vård och samhällsstöd.

För att få hjälp från oss ska du vara utredd och ha en eller flera av följande diagnoser: utvecklinggstörning, autism, medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder, förvärvad hjärnskada eller omfattande och bestående synnedsättning.

Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran. Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt psykologutredning och läkarintyg.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt utlåtande från ögonläkare.

Texten är lånad av:

https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Handikappcentrum-Vasteras-Landstinget-Vastmanland/

 

Må gott/Malin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.